هودآشپزخانه

آموزش تعمیر هود آشپزخانه

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع هود آشنا شویم.

مرحله ۱

برای باز کردن شبکه ی نگهدارنده ی فیلتر، ابتدا ضامن قفل طرف راست و چپ را به طرف داخل بکشید تا شبکه به طرف پایین باز شود. در این حالت سیم های فنری نگهدارنده ی فیلتر به خوبی دیده می شود.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

مرحله ۲

با خارج کردن سر های سیم فنری نگهدارنده ی فیلتر از زیر لبه ی شبکه، آن ها را آزاد کنید.

مرحله ۳

مطابق تصویر زیر پس از برداشتن آخرین سیم فنری نگهدارنده، فیلتر آزاد می شود و موتور های سمت راست و چپ هود برقی به خوبی دیده می شوند.

مرحله ۴

مطابق تصویر زیر فیلتر را از جایگاه مربوطه خارج کنید. پس از بازدید اگر قابل استفاده بود آن را مجدداً در جای خود قرار دهید و در غیر این صورت آن را تعویض کنید.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

چگونگی قرار گرفتن اهرم دریچه ی تخلیه هوای خروجی هود های یک و دو موتوره زیر کابینت

مرحله ۵

قطر لوله خروجی هوا باید در هود های یک موتوره ۱۰ سانتی متر و در هود های دو موتوره ۱۲ سانتی متر انتخاب شود. هود زیرکابینت، دارای دو حالت برای تخلیه هوای خروجی می باشد:

الف) تخلیه هوا به خارج از ساختمان: در این حالت اهرم خروجی هوا در وضعیت A قرار گرفته و لوله خروجی به پشت دستگاه نصب می گردد تا تخلیه هوا توسط آن انجام گیرد.

ب) جا به جایی هوا در داخل آشپزخانه: در این حالت اهرم خروجی هوا در وضعیت B قرار می گیرد و دود و چربی حاصل از غذا توسط فیلتر ذغالی جذب و هوای تصفیه شده از بالای هود به داخل آشپزخانه بر می گردد. توجه داشته باشید که اهرم خروجی دستگاه در حالت عادی روی A تنظیم شده است. در تصاویر زیر اهرم تخلیه هوا در هود یک موتوره و دو موتوره را مشاهده می کنید.

برای آشنایی با طرز کار اهرم و دریچه ی تخلیه، یک سیستم کامل از هر کدام در تصاویر زیر نشان داده شده که از دستگاه جدا شده اند.

نحوه ی باز کردن، رفع عیب و بستن موتور های هود برقی دو موتوره

مرحله ۶ مانند تصویر زیر برای راحتی کار ابتدا پیچ های قاب نگهدارنده ی لامپ های روشنایی را باز کنید تا از بدنه جدا شود.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

مرحله ۷

مطابق تصویر زیر با باز شدن پیچ های قاب نگهدارنده، لامپ ها به راحتی از بدنه جدا شده و تعمیر و رفع عیب سرپیچ لامپ ها به آسانی انجام خواهد شد.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

مرحله ۸

طبق تصویر زیر برای بیرون آوردن موتور سمت راست، پیچ های قاب نگهدارنده ی آن را باز کنید تا موتور آزاد شود.

مرحله ۹

مانند تصویر زیر پس از باز شدن پیچ ها، قاب نگهدارنده را به طرف بیرون بکشید و موتور را از جایگاه خود خارج کنید. در این حالت پروانه ی توربینی تصویر به خوبی روی موتور دیده می شود.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

مرحله ۱۰

مطابق تصویر زیر با باز کردن پیچ های موتور سمت چپ، موتور را آزاد کنید و آن را از جای خود خارج نمایید.

مرحله ۱۱

طبق تصویر زیر پس از آزاد شدن موتور، آن را از جایگاه خود خارج کنید. در این حالت پروانه ی موتور و پیچ برنجی محکم کننده ی پروانه به شفت موتور به خوبی دیده می شوند.

مرحله ۱۲

در تصویر زیر با باز کردن پرچ های نگهدارنده ی قاب کلید ها و پیچ های محکم کننده ی کلید ها به بدنه، کلید ها را آزاد کنید.

مرحله ۱۳

مانند تصویر زیر پس از آزاد شدن کلید ها، آن ها را از جایگاه خود خارج کنید تا کشیدن نقشه ی مونتاژ یا عیب یابی مدار، آسان تر شود.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

مرحله ۱۴

طبق تصویر زیر به وسیله ی یک آچار شماره ۱۰ میلی متر، مهره ی نگهدارنده را باز کرده و بردارید تا پروانه آزاد شود.

راهنمای تصویری تعمیر هود آشپزخانه دو موتوره

با برداشتن پروانه از روی شفت، موتور به طورکامل دیده می شود.